Klub priateľov histórie železničnej dopravy je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou nadšencov histórie železničnej dopravy.

V súčasnosti má KPHŽD 15 aktívnych členov. Členom KPHŽD sa môže stať každý, kto má záujem prispieť k záchrane železničnej histórie, je ochotný sa tejto práci venovať bez nároku na finančnú odmenu a spĺňa podmienky stanov občianskeho združenia.

Od roku 2003 spoluorganizuje klub v areáli starého rušňového depa Bratislava – východ Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel. Spolupodieľa sa na úsilí zriadiť v priestoroch rušňového depa Bratislava – východ Slovenský národný železničný park a každoročne organizuje vo vlastnom mene niekoľko akcií pre priaznivcov železnice alebo v spoluprácií s Muzejno-dokumentačným centrom či ďalšími klubmi rôzne akcie pre širokú verejnosť. Počas svojej existencie sprevádzkoval parný rušeň 331.037 a v roku 2012 úspešne uviedol do prevádzkyschopného stavu parný rušeň 555.3008.

V roku 2014 sme sa rozhodli naplniť azda najväčšiu výzvu ktorá kedy stála pred nielen našim klubom ale možno povedať že aj pred inými klubmi pracujúcimi na dobrovoľníckej báze a to uviesť do prevádzky schopného stavu parný rušeň 399.005 s tendrom ktorý je výnimočný tým, že ide o jediný zachovaný rušeň, vhodnejšie by bolo pomenovanie torzo rušňa, z celkového počtu 6 rušňov vyrobených pre Litovské železnice a súčasne ide o 1.000 kus parnej lokomotívy vyrobenej v Škode Plzeň. / viac v aktualitách/

.       K dokončeniu tejto skutočne nýročnej opravy bude avšak treba vynaložiť veľa úsilia a prostriedkov. Boli by sme radi ake i vďaka Vášmu záujmu a porozumeniu bude možné opravu úspešne dokončiť.

Ciele KPHŽD
Naše úspechy

 

Naše vozidlá